Preskočiť na obsah

VZN č. 29/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad