EU Projekty

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Zbudza

Názov projektu: Modernizácia verejného osvetlenia v obci
Zbudza
Kód Projektu v ITMS: 25120220319
Miesto realizácie projektu: Zbudza
Výzva – kód Výzvy: KaHR – 22VS – 1001

Názov projektu: Modernizácia verejného osvetlenia v obci Zbudza

Kód Projektu v ITMS: 25120220319

Miesto realizácie projektu: Obec Zbudza

Výzva – kód Výzvy: KaHR – 22VS – 1001

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Výška poskytnutého príspevku: 57 928,72 eur

Prijímateľ príspevku: Obec Zbudza,Zbudza 71,072 23,Okr.Michalovce

Projekt bol realizovaný s podporou EU : 03/2015-07/2015

vo

Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácii v obci Zbudza

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:

Európa investuje do vidieckych oblastí

Názov projektu: Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácii v obci Zbudza

Kód Projektu v ITMS: 072KE130023

Miesto realizácie projektu: Obec Zbudza

Výzva – kód Výzvy: 13/PRV/2015

Operačný program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Výška poskytnutého príspevku: 84 455,61 eur

Prijímateľ príspevku: Obec Zbudza,Zbudza 71,072 23,Okr.Michalovce

Projekt bol realizovaný s podporou EU : 10-11/2018

EU Projekty

Updated on 2022-05-04T14:03:58+01:00, by administrator.